Dëshmi

May 10, 2018 | 9:38

Albanian International School: Ju paguani për edukimin e nxënësve, jo thjesht për notat e tyre

AIS është e angazhuar në suksesin e fëmijës suaj. Shprehje të ngjashme përsëriten në çdo sistem shkollor rreth globit, në shkallë të ndryshme autenticiteti. Por, këtu në Albanian International School, ne e ndiejmë atë që themi. Ne jemi krenarë që kemi shkollën më transparente në Shqipëri.

shkolla1Si një shkollë që funksionon me anë të të dhënave, rezultatet tona janë në dispozicionin tuaj për inspektim, si të mirat dhe ato të këqijat, dhe ne organizojmë mbledhje mujore me prindërit për t’ju mbajtur të informuar rreth ndryshimeve ndërkohë që transformojmë AIS në një institut akademik të vyer në Tiranë. Qëllimi ynë është t’u japim nxënësve mjetet e duhura për të pasur sukses në çdo universitet në botë. Kjo kërkon një ndryshim në mënyrën se si gjërat janë bërë gjithmonë, përkushtim për t’u përmirësuar vazhdimisht, si dhe transparencë. Në mënyrë që ta arrijmë këtë, ne kemi sjellë staf të ri, jemi në një linjë me programin U.S. Common Core Standards, kemi zëvendësuar matematikën e klasave të larta dhe serinë e librave të anglishtes. Kemi shtuar anglishten si lëndë të dytë, dhe i vlerësojmë nxënësit me anë të standardeve ndërkombëtare.

Të gjithë nxënësit tanë japin një test pranimi për t’u siguruar për klasën e duhur dhe për t’i ndihmuar ata që të dallojnë pikat e forta dhe shqetësuese. Ndërkohë, edhe pse ka shumë punë për të bërë, nxënësit tanë kanë treguar rritje të mahnitshme në studimet e tyre dhe prindërve u janë dhënë vlerësime të sinqerta dhe të sakta të performancës së nxënësve. Në AIS, ju paguani për edukimin e nxënësve, jo thjesht për notat e tyre.

Për të rritur transparencën, ne kemi angazhuar vlerësimin e NWEA ‘s online MAP, si një palë e tretë, e cila vlerëson rritjen akademike të nxënësve dhe efikasitetin e shkollës. Nuk i fshehim rezultatet dhe as u japim prindërve rezultate fiktive, por i publikojmë rezultatet dhe kërkojmë për mënyrat se si të përmirësojmë shkollën dhe si të krijojmë ambientin më efektiv studimor për nxënësit. AIS përdor të dhëna për të vlerësuar performancën e saj, si një institut mësimor si dhe kërkojmë mënyra se si të përmirësojmë performancën e nxënësve tanë. Po ashtu kemi shtuar edhe sistemin e raportimeve online Engrade Pro.

Me anë të këtij programi, ju mund të ndiqni notat dhe sjelljet ditore të nxënësve, të flisni direkt me mësuesit, dhe të kontrolloni progresin në standardet e Common Core në anglisht, matematikë dhe shkencë. Ne jemi krenarë për ndryshimet e mëdha që kemi bërë këtu në AIS në një periudhë të shkurtër kohe. Do të donim të falënderonim të gjithë prindërit për mirëkuptimin dhe që kanë zgjedhur AIS për të përmbushur nevojat edukative të nxënësve.

Ne gjithashtu do të donim të falënderonim stafin dhe nxënësit për të gjithë punën e vështirë përgjatë këtij transformimi dhe shohim përpara drejt së ardhmes së ndritur, si të AIS, ashtu dhe të nxënësve tanë.

Todd Combs

Drejtor i Albania International School

shkolla

***

Albanian International School: Your pay for your student’s education, not just for their grades

AIS is committed to your child’s success. Mantras similar to this are repeated in every school system across the globe with varying degrees of authenticity. Here at Albanian International

School, we mean it. We take great pride in having the most transparent school in Albania.

As a data driven school, our scores are available for inspection, both good and bad, and we hold monthly Parent Meetings to keep you informed of changes as we transform AIS into the premiere academic institution in Tirana. Our goal is to give the students the tools needed to succeed at any university in the world.

This requires a change in how things have always been done, commitment to continuous improvement, and transparency. In order to accomplish this, we have brought in a new staff, aligned the school to the U.S. Common Core Standards, replaced our upper-grade math and

English series books, added an English as a Second Language class, and we evaluate our students to International standards.

All our students receive an initial placement evaluation to ensure proper placement and assist in identifying areas of strength and concern. While there is more work to be done, the students have shown amazing growth in their studies and our parents have been given honest and accurate evaluations of student performance. At AIS, you pay for your student’s education, not just their grade.

To increase transparency, we employ NWEA ‘s online MAP evaluation as a thirdparty assessment to measure student growth and school effectiveness. We don’t hide the results or give the parents a fictitious evaluation but publish the results and look for ways to improve our

school and create the most effective learning environment for our students. We use the data to evaluate our performance as a learning institution as well as look for ways to improve our students’ performance.

Also, we have added the EngradePro online reporting system.

Here, you can follow your students’ grades and behavior daily, message their teachers directly, and check their progress in meeting Common Core Standards in English, Math, and Science. We are very proud of the massive changes we have made here at AIS in a short amount of time.

We would like to thank all the parents for their understanding and for choosing AIS to fulfill your student’s educational requirements. We would also like to thank the staff and students for all their hard work during this transformation and we look forward to the bright future

ahead for both AIS and our student body.

Todd Combs

Director of Albania International School

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com