Radiografi

April 19, 2020 | 7:45

ELELCO / Sistemet ERP, çelësi i suksesit të biznesit!

Giorgio Tagliagambe, themelues i kompanisë “Elelco” në Milano dhe “BIS” në Tiranë, analist informatik me eksperiencë të gjatë në disa shtete dhe në sektorë të ndryshëm, zbulon disa sekrete për kompanitë dhe sipërmarrësit shqiptarë se si një sistem ERP e ndihmon biznesin për të qenë konkurrues dhe për t’u rritur në tregun kombëtar dhe ndërkombëtar.

Sistemet ERP mund të ndihmojnë jo vetëm në organizimin e kompanisë, por edhe në reduktimin e kostove, rritjen e fitimit dhe krijimin e strategjive për të ardhmen.

Prej vitesh “Elelco” dhe “BIS” sjellin zgjidhje të avancuara për të ndihmuar kompanitë, duke ofruar: realizim sistemesh ERP posaçërisht sipas kërkesave të çdo kompanie, sisteme për arkivimin e dokumenteve dhe për menaxhimin e burimeve njerëzore. Kompani të suksesshme në Shqipëri, prodhimi dhe jo vetëm, na dëshmojnë transformimin që arriti biznesi i tyre pas implementimit të ELELCO ERP dhe HR BIS.

1

Sistemet ERP, çelësi i suksesit të biznesit

Inxhinier Giorgio Tagliagambe, themelues i kompanisë “Elelco srl.” më 1974 në Milano, punon në 15 shtete duke ofruar zgjidhje informatike të avancuara që mundësojnë rritjen e performancës së kompanive, pavarësisht nga sektori dhe madhësia. Prej 2015 i ofron këto zgjidhje edhe në Shqipëri nëpërmjet kompanisë BIS. Nga përvoja e tij shumëvjeçare në këtë sektor do të na zbulojë disa sekrete rreth sistemeve ERP, ç’janë ato, cilat janë përparësitë e tyre, ç’kritere duhen përdorur për të zgjedhur të duhurin, si e ndihmojnë ato rritjen e biznesit, mirorganizimin e tij dhe uljen e kostove.

Intervista e plotë

Çfarë është një softuer ERP?

Termi ERP vjen nga shkurtimi i Enterprise Resource Planning, quajtur ndryshe “planifikimi i burimeve të kompanisë”. Ai është zemra dhe memoria e një kompanie dhe integron në një sistem të vetëm gjithë proceset kyçe të menaxhimit të biznesit, si: blerjet, magazinën, prodhimin, shitjet, burimet njerëzore, kontabilitetin. Në kuadër të kërkesave specifike mund të përfshijë e-commerce, CRM dhe business intelligence. Funksionalitetet e një sistemi ERP përcaktohen posaçërisht sipas llojit të biznesit, nga organizimi dhe nga metodat e tij të punës.

Përse një biznes duhet të implementojë një softuer ERP? Çfarë avantazhesh jep në organizimin dhe rritjen e tij?

Mund të përmblidhet në pak fjalë: “Sistemet ERP paguajnë veten”. Kjo nënkupton që përfitimet ekonomike për sa i përket kursimit dhe ndihmës në rritjen e biznesit janë shumë më të larta në raport me koston e tyre. Për t’u rritur e për t’u zhvilluar duhen informacione, duhet kuptuar si, ku dhe kur duhet ndërhyrë. Një nga sfidat që përball çdo biznes kur duhet të marrë një vendim, është nevoja për informacione të sakta dhe të shpejta, informacione që kërkojnë shumë kohë për t’u përgatitur dhe që shpesh janë kontradiktore midis tyre, meqenëse vijnë nga departamente të ndryshme.

Një sistem ERP integron të gjitha të dhënat e kompanisë në një bazë të vetme të dhënash. Kjo bën të mundur të merret informacion i saktë, unik dhe në kohë reale, në formë sintetike ose analitike, jo vetëm për të vlerësuar ecurinë e kompanisë, por edhe duke vendosur në pah pikat e dobëta dhe të forta, që i vijnë në ndihmë zgjedhjes së strategjive për të ardhmen. Kjo jo vetëm kur duhen bërë zgjedhje strategjike të një niveli të lartë, por edhe në zgjedhjet më të thjeshta të përditshme në çdo kompani, siç janë: Sa lëndë të parë, komponentë apo produkte duhet të blej? Nga kush? Me çfarë çmimi? Cilat kanë qenë konsumet në periudhën e fundit? Çfarë produktesh po shesim më shumë? Me çfarë marzhi fitimi? Si shkojnë shitjet në krahasim me vitin e kaluar? etj. Të gjitha këto pyetje janë një mori informacionesh bazë, mungesa e të cilave jo vetëm e bën të vështirë ose të pamundur menaxhimin e një biznesi, por në rastin e pasaktësive sjell gabime ose ndikime të mëdha ekonomike.

Një sfidë tjetër e madhe që merr zgjidhje me sistemet ERP është rritja e bashkëpunimit ndërmjet departamenteve të brendshme dhe shkëmbimi i informacioneve midis tyre. ERP kthehet në urën kryesore të komunikimit dhe shkëmbimit të informacionit duke mbledhur, analizuar e duke ua bërë të disponueshme informacionet enteve që kane nevojë për to.

Një sistem ERP redukton kohën e hedhjes së të dhënave nëpërmjet automatizimit të proceseve manuale.

Një ERP eliminon surprizat e mosllogaritjes së saktë të kostove duke shitur më shumë produkte nën kosto dhe pothuajse aspak ato me një marzh të lartë fitimi, në bazë të kësaj ndihmon të përcaktohen strategjitë e shitjeve.

Një tjetër pikë thelbësore është ruajta e informacioneve, si në termat e sigurisë informatike, ashtu edhe në ato të privatësisë, pasi ato përbëjnë “memorien” e kompanisë, e cila s’mund të jetë pronë personale e një ose pak personave. Është e vërtetë që punonjësit janë kapitali i një kompanie, por nga ana tjetër asgjë nuk është përgjithmonë. Sistemet ERP ndoshta nuk janë “truri” i një kompanie, por me siguri janë “zemra”, “motori” dhe “memoria” e saj.

screenshot-2020-04-07-at-11-59-45-am

Sot, kur kompanitë kanë shumë alternativa në krahasim me të kaluarën, cilat kritere duhet të marrin parasysh për të zgjedhur programin e duhur ERP?

– Së pari, duhet që të jetë sistemi informativ ai që respekton kërkesat specifike dhe metodat e punës të kompanisë, dhe nuk duhet të jetë kompania që i përshtatet sistemit. Duhet të jetë një sistem që plotëson 100% nevojat dhe mënyrën e punës së biznesit, ato mënyra të cilat shpesh janë çelësi i suksesit të tij. Po të instalohet një ERP që ndryshon mënyrën e funksionimit të kompanisë duke e detyruar atë të përdorë një sistem të krijuar nga të tjerët që nuk e njohin realitetin e kompanisë, natyrisht që nuk do të ishte zgjedhja më e mirë.

– Kriteri i dytë thelbësor për zgjedhjen e një ERP-i është fakti që ai duhet të jetë dinamik dhe në gjendje të ndjekë kompaninë në zhvillimin e saj, zhvillim që mund të jetë i lidhur me dimensionin, strategjitë ose shtrirjen gjeografike. Çdo biznesmen i çfarëdolloj tipologjie biznesi e di mirë se po nuk u zhvillove, je i humbur.

– Si kriter të tretë do të konsideroja njohuritë dhe kapacitetin e furnitorit për të kuptuar kërkesat e kompanisë dhe aftësinë për t’i përkthyer në zgjidhje.

– Kritere të tjera të rëndësishme janë:

Thjeshtësia në përdorim

Garancia e funksionimit 365 ditë të vitit 24/24

Kapaciteti i furnitorit për të ofruar trajnim dhe asistencë.

 

Çfarë nënkuptoni kur thoni se “Një sistem informativ ERP duhet të respektojë kërkesat dhe modalitetet e punës së kompanisë”?

Një sistem ERP drejton kompaninë në përditshmërinë e saj dhe i mundëson investitorit informacionet e domosdoshme për të ndërmarrë zgjidhje strategjike, por nëse të gjitha kompanitë e të njëjtit sektor do të operonin në të njëjtën mënyrë, çfarë fundi do të kishte aftësia sipërmarrëse? Mendoj dhe besoj se suksesi i një kompanie në një treg mjaft konkurrues është diversiteti, aftësia për t’u dalluar nga të tjerët, idetë, politikat, organizimi dhe për këtë arsye besoj se një softuer duhet të krijohet posaçërisht për çdo kompani, duke respektuar në maksimum veçoritë e saj. Prandaj softueri duhet t’i përshtatet kompanisë, dhe jo kompania softuerit.

Për një kompani prodhimi, cila mund të jetë zgjidhja për një organizim perfekt?

Në mënyrë të përgjithshme, por gjithsesi duke respektuar modalitetet operative të secilës, ERP menaxhon dhe ndihmon gjithë procesin e prodhimit, si:

Planifikimi dhe menaxhimi i prodhimit (në industrinë 4.0 edhe duke lidhur makineritë me sistemin);

Menaxhimi i nevojave që ka prodhimi për lëndë të parë, pra gjendjet minimale dhe blerjet;

Gjurmueshmëria e produktit në industritë ku është e nevojshme;

Kontrolli i cilësisë: i materialeve hyrëse, i produktit gjysmë të gatshëm dhe produktit të gatshëm;

Menaxhimi i magazinës, edhe nëpërmjet barkodeve;

Mirëmbajtja e fabrikës dhe e mjeteve të distribucionit;

Llogaritja e përpiktë e kostove të produktit të gatshëm, duke marrë parasysh jo vetëm koston e lëndës së parë dhe koston punëtore, por edhe kostot direkte dhe indirekte të prodhimit.

Të gjitha këto procese duhet të integrohen edhe me të tjera. Si p.sh.:

•Arkivimi i dokumenteve (Document managenent system), për arkivimin dhe shpërndarjen elektronike të një sërë dokumentesh, nga dizajnët teknikë deri te kartelat teknologjike, urdhrat e punës etj.

Menaxhimi i personelit (human resourcing), për kontrollin e hyrje-daljeve, kontrollin e prezencës, llogaritjen e pagave dhe mbi të gjitha llogaritjen e kostove direkte dhe indirekte të prodhimit të personelit.

Kontabiliteti (financa), për kontrollin e të gjitha kostove të blerjeve, ashtu edhe të të gjitha kostove direkte dhe indirekte në prodhim.

Cila mund të jetë zgjidhja për një organizim të përsosur të një kompanie tregtare?

Kur flasim për kompanitë tregtare duhet pasur parasysh që në Shqipëri ky koncept është pak i ndryshëm, pasi shpesh të njëjtat kompani që kryejnë prodhimin, kryejnë edhe tregtimin, pra janë kompani prodhimi dhe distribucioni njëkohësisht.

Kjo nënkupton se shpesh duhet një ERP që lidh të dyja këto veprimtari me njëra-tjetrën.

Duke iu kthyer pyetjes, një ERP duhet të jetë në ndihmë të zhvillimit të proceseve tregtare dhe shpërndarjes, pra duhet të japë të gjitha informacionet e nevojshme për të përcaktuar strategjitë në një kohë të shkurtër si:

Menaxhimi i fushatave të shitjes;

Menaxhimi i porosive të klientëve ose distribucionin derë më derë;

Menaxhimi i përgatitjes së mallit;

Menaxhimi i dërgesave drejt klientit;

Statistika mbi statusin e porosive kur kompania punon me porosi;

Statistika shitjesh;

Raporte të caktuara për çdo përgjegjës;

Krahasime midis periudhave;

Llogaritja e kostove të produkteve (blerje + magazinim + distribucion);

Llogaritja e marzhit për brend, produkt, gjurmueshmëria, e-commerce etj.

Dërgesa e-mail-esh automatike drejt klientëve etj.

Në funksion të tipologjisë së veprimtarisë mund të behet menaxhimi i  kontrollit të skadencave, gjurmueshmërise, e-commerce etj. Dua të shpjegoj dy gjëra në lidhje me e-commerce: Kush nuk është në gjendje të përgatisë dhe të dërgojë porositë brenda ditës, vështirë të ketë sukses, dhe kjo sidomos në marrëdhëniet B2B pra kur klientët janë kompani. Këtu u referohem problematikave të tilla, si: kostot e mbajtjes së lartë të rezervave; kostoja e materialeve të magazinuara; vjetërsimi i tyre; rreziku të mos përdoren në një kohë të shkurtër ose mos të përdoren kurrë. Një furnitor i mirorganizuar që arrin t’i bëjë dërgesat brenda ditës, ndihmon klientët e vet të mos kenë nevojë të mbajnë një gjendje të lartë magazine.

E sigurt është që kush dëshiron të mbijetojë në tregun e e-commerce duhet të përgatitet për të dërguar porositë në kohë gjithnjë e më të shkurtër, pra me një ERP që menaxhon “picking” pra tërheqjen e materialit, paketimin dhe dërgesën e tyre.

 screenshot-2020-04-07-at-11-59-54-am

Cila mund të jetë zgjidhja për një organizim perfekt të magazinës nëpërmjet një ERP-i?

Sigurisht menaxhimi i magazinës duket i thjeshtë, por në praktikë është një nga sektorët më kompleksë dhe vitet e fundit është investuar më shumë. Mendoni për shembull sa ka investuar eBay në qendrat e veta të shpërndarjes.

ERP duhet të menaxhojë:

Magazina të ndryshme;

Vendndodhjet (duke sistemuar të gjitha hapësirat fizike në korridore, rafte, kate);

Menaxhimi i vendndodhjeve sipas konsumit, duke vendosur në vende më të lehta për t’u marrë materialet që qarkullojnë më tepër;

Drejtimi i veprimtarisë së “packing”, pra vendosjen në vendin e caktuar të materialeve hyrëse;

Drejtimi i veprimtarisë së “picking”, pra gjithë veprimtarinë e përgatitjes së materialeve si për dërgesë te repartet e prodhimit, ashtu dhe për dërgesë drejt klientit;

Kontribuon në menaxhimin e gjurmueshmërisë dhe në konsumin korrekt të materialeve duke u bazuar te skadenca;

Përshpejtimi i veprimtarisë së magazinierëve me një sërë metodologjish që lidhet me logjikën e “njësive të konfeksionimit”, “njësive të magazinimit”,”optimizimit të proceseve” etj.

I gjithë menaxhimi duhet të bazohet në barkode dhe pajisje mobile në duart e magazinierëve.

Shumica e sistemeve ERP ofrohen në Cloud dhe Outsourcing. Çfarë mendimi keni për to?

Ndërsa cloud konsiston në ruajtjen e të dhënave te një i tretë, pra në hapësira për arkivimin e të dhënave dhe aksesimin e këtyre të dhënave në çdo moment nga çdo vendndodhje, outsourcing konsiston në përdorimin e burimeve të një të treti për sa është e nevojshme për menaxhimin, ruajtjen dhe përpunimin e këtyre të dhënave. Me cloud merret me qira një hapësirë memorieje, me outsourcing, përveç kësaj, merret me qira një sistem i tërë, pa pasur kosto blerjesh dhe mirëmbajtjesh të infrastrukturës dhe trajnimit të personelit të brendshëm për të qenë të përgatitur për sigurimin e funksionalitetit dhe eficiencës. Këto do të ishin sisteme dhe procedura tepër të kushtueshme për çdo kompani, si serverët ose më mirë në mainframe të dimensioneve të mëdha, pa kufi kapacitetesh për llogaritjen dhe memorizimin e informacioneve, në gjendje të ofrojnë garancitë business continuity dhe disaster recovery nëpërmjet qendra të dhënash të dyfishta, duke respektuar rregullat ndërkombëtare të sigurisë.

Garanci të mëtejshme për ruajtjen e të dhënave nga aksese të padëshirueshme dhe vjedhje të informacioneve, me pak fjalë Information Security. Të vendosen të dhënat në sisteme që përdoren në outsourcing është si të çohen paratë në bankë, pra ua beson personave që bëjnë këtë si profesion dhe që investojnë për të garantuar vazhdimësinë, sigurinë dhe mirëmbajtjen e sistemeve të përditësuara sipas ndryshimeve teknologjike.

 screenshot-2020-04-07-at-12-00-01-pm

Na dhatë disa informacione shumë të vlefshme, po rrugëtimi juaj në fushën e informatikës dhe në ndërtimin e sistemeve ERP, si ka nisur dhe në cilat shtete përdoren këto sisteme?

Rrugëtimi ynë ka nisur më 1974, në hapat e parë të lindjes së informatikës. Që nga fillimi vizioni ynë është bazuar në logjikën e sistemeve ERP, kemi besuar gjithmonë që çdo kompani meriton një sistem të realizuar sipas nevojave të veta dhe jemi përballur gjithmonë me tregun e ERP standard ose pak a shumë të personalizueshëm. Ndër vite sfida kryesore ka qenë të ecim me hapat e kohës duke shfrytëzuar çdo mundësi që ofronte informatika, duke bërë të mundur që klientët tanë të mund të rriteshin, të ishin konkurrues dhe që edhe ata të ecnin me hapin e kohës. Nga nevoja për të ndjekur klientët tanë në zgjerimin e tyre, duke i lejuar të përdornin një sistem ERP të vetëm kudo në botë me mundësi kontrolli direkt e menjëherë të të gjitha kompanive që kishin në pronësi, me kalimin e kohës veprimtaria jonë u zgjerua në 15 shtete në Europë, Ballkan, Brazil dhe Indi. Konkretisht, përveç Italisë, ku është edhe selia jonë qendrore dhe Shqipërisë ku kemi filialin BIS, prej më tepër se 20 vitesh punojmë për kompani në Portugali, Spanjë, Francë, Belgjikë, Gjermani, Angli, Austri, Indi, Brazil, Norvegji, SHBA, Kosovë dhe Serbi.

Cilat kanë qenë pikat  tuaja të forta për të arritur 45 vite sukses në një sektor në evolucion të vazhdueshëm?

Duket e çuditshme, por e gjitha varet nga politikat e zgjedhura që nga dita e parë, pra zgjedhja për të zhvilluar ERP (ad hoc) me porosi për çdo klient dhe përdorimi i sistemeve IBM, pra duke punuar në një botë totalisht të ndryshme nga aplikacionet windows. Zgjedhja për të ofruar sisteme informative në outsourcing dhe në botën IBM na ka lejuar t’u garantojmë klientëve funksionimin 365 ditë të vitit 24/24 orë pa pasur kurrë probleme, dhe kjo është dhe si pasojë e zgjedhjes së teknologjisë IBM që është totalisht e besueshme dhe pa viruse. Po kështu pikë tjetër e fortë ka qenë ecja me hapin e kohës duke ndjekur zhvillimin informatik dhe zhvillimin e klientit. Eksperienca 45-vjeçare në sektorë të ndryshëm na ka mundësuar të krijojmë eksperiencat e duhura për të përcaktuar nevojat e klientit, për të kuptuar dhe analizuar kërkesat e tij specifike; në fund të fundit në 15 vjet kemi arritur të përballojmë dhe të zgjidhim problematika në çdolloj sektori. Do të shtoja që koha e përgjigjes dhe asistenca ndaj klientit ka qenë një tjetër element që na ka bërë të krijojmë besueshmëri tek ata.

Çfarë ju shtyu të investoni në Shqipëri?

Ishte një rastësi rreth 10 vjet më parë, në një panair në Milano njoha një kompani shqiptare që po kërkonte një softuer që t’i përmbushte kërkesat e veta menaxheriale, kompani që tani është një ndër klientët tanë në Shqipëri. Duke ardhur në Shqipëri për të realizuar këtë projekt të parë kam takuar edhe biznese të tjera dhe kuptova nevojën për shërbimin tonë në këtë vend. Një kërkesë jo vetëm për sisteme ERP të realizuara me porosi, por edhe për konsulencë organizative. Në këtë pikë ka qenë thelbësore eksperienca jonë në 15 shtete në sektorë të ndryshëm. Kështu vendosëm të hapim filialin tonë në Shqipëri, kompaninë BIS, që merret me tregun shqiptar duke zhvilluar softuerë dhe duke u ofruar asistencë klientëve tanë në Shqipëri e Kosovë me programatorë që janë trajnuar në Itali dhe bashkëpunojnë me kompaninë tonë në Itali. Analizat dhe projektimi i sistemeve zhvillohet në Tiranë nga analistë që udhëtojnë në Shqipëri për çdo projekt të ri që duhet realizuar.

screenshot-2020-04-07-at-12-00-08-pm

 Në cilët sektorë zhvilloni sistemet ERP?

Në Itali i zhvillojmë këto sisteme për kompani të çdo sektori, kompani prodhimi (metalurgjike, tekstile, këpucësh, kimike), farmaceutike, kompani ndërtimi, kompani tregtare dhe shërbimi. Në Shqipëri operojmë gjithashtu në çdo sektor që ka nevojë, si me kompani prodhimi (industri ushqimore, kimike, këpucësh etj.), distribucioni dhe shërbimi.

Çfarë garancie ofrojnë sistemet tuaja?

Kemi investuar në harduerë dhe në sisteme të mbrojtjes e të garancisë për ruajtjen e të dhënave, klientë ndërkombëtarë dhe me dimensione të mëdha që çdo vit na kryejnë auditin e shërbimit të ofruar. “Cyber security” ka qenë gjithmonë dhe është për ne kryefjala e ditës, që para se të krijohej vetë termi, e njëjta gjë vlen edhe për “business continuity” dhe “disaster recovery”; po të mos ishim në gjendje të ofronim këto garanci, nuk do të kishim mbijetuar për kaq shumë vite.

Cilat janë produktet tuaja në tregun shqiptar?

Sistemet ERP të ndërtuara me porosi sipas kërkesave, në gjuhën shqipe dhe italiane (përveç modulit të kontabilitetit, që është modul standard) për të gjitha proceset, si: prodhimi, logjistika, shitjet, sitet e-commerce etj.

A.D.ELE®, sistemi i arkivimit të dokumenteve, i integruar në mënyrë perfekte me ERP-in dhe me modulin e kontabilitetit që lejon arkivimin e çdolloj tipologjie dokumenti, si: oferta, kontrata, fatura klienti, furnitori, raporte kontabël etj., çdolloj dokumenti që kompania ka nevojë të arkivojë, të kërkojë, të konsultojë apo të shpërndajë.

MAILPROCESS, sistemi i dërgesës automatike të e-mail-eve drejt klientëve, furnitorëve, departamenteve të brendshme; e-mail-e që mund të lidhen me fushatat promocionale, njoftime, kujtesë për pagesat, urdhrat e furnitorëve, mesazhe të brendshme Warning, deri në dërgimin e Payslip te punonjësit.

HR BIS, një softuer i plotë për menaxhimin e listëprezencave ditore të personelit dhe që shkon nga regjistrimi i hyrje-daljeve nëpërmjet pajisjeve që mbledhin këto lëvizje nëpërmjet kartave, shenjave dixhitale apo nëpërmjet një aplikacioni android, deri në përllogaritjen e pagave, të pushimeve vjetore, orëve shtesë, raporteve mjekësore, siguracioneve, taksave etj.; çdo gjë sipas legjislacionit shqiptar. Është një modul që integrohet edhe me arkivimin e dokumenteve të punonjësve, menaxhimin e skadencave të tyre e me procedurën MAIL PROCESS për dërgimin automatik të payslip drejt punonjësve ose njoftime të ndryshme departamentit të burimeve njerëzore. HR BIS është plotësisht i shterueshëm për raportet menaxheriale dhe raportet apo regjistrat e detyrueshëm për arsye ligjore.

Çdo procedurë shtesë në lidhje me burimet njerëzore krijohet me porosi sipas kërkesave të klientit. Për softuerin e burimeve njerëzore bashkëpunojmë me një partner në Shqipëri, kompaninë “Dimension Sh.p.k.”, kompani rekrutimi dhe konsulence në fushën e burimeve njerëzore me 15 vite eksperiencë në treg.

 1

Na folët gjatë për avantazhet e sistemeve ERP, por çfarë avantazhi sjell softueri juaj HR BIS për menaxhimin e burimeve njerëzore?

Mund t’ju listojmë avantazhet kryesore të nxjerra nga referencat e marra nga klientët që e përdorin këtë softuer prej kohësh, kompani që kanë nga 50 deri në 1000 ose më shumë punonjës:

•Kursim 90% të kohës së hedhjes së të dhënave, llogaritjeve dhe raporteve, kjo falë automatizimit të procesit të hyrje-daljeve, falë gjenerimit automatik të pagave, gjenerimit automatik të raporteve. Para implementimit të sistemit këto procedura kryheshin manualisht ose nëpërmjet përllogaritjeve në excel dhe duke plotësuar regjistra manualisht.

•Reduktimi total i gabimeve të shkaktuara nga hedhja e të dhënave dhe përllogaritjeve manuale.

•Ndihmues në krijimin dhe respektimin e politikave të kompanisë.

•Kontroll më i madh mbi respektimin e orareve të punës.

•Eliminon radhët e gjata të punonjësve në zyrën e burimeve njerëzore për të kërkuar informacione mbi llogaritjen e pagave, kjo edhe falë dërgimit automatik të payslip ose printimit dhe dorëzimit te punonjësit.

•Ndihmon në përmbushjen e detyrimeve ligjore që lindin nga kodi i punës falë sasisë së raporteve që përfshin regjistrin e punonjësve, formularin për zyrën e punës, regjistrin e pushimeve etj.

•Ndihmon në përcaktimin e kostove reale të personelit duke marrë parasysh orët e paguara dhe ato që janë realisht të punuara.

Cilët hapa duhet të ndjekë një kompani për të implementuar një ERP të ndërtuar me porosi?

Faza e parë është ajo e analizës: nis një proces bashkëpunimi midis analistëve tanë dhe klientit. Analistët sjellin gjithë përvojën e tyre në zgjidhjen e problematikave dhe metodologjive në realitete pothuajse të njëjta, ndërsa klienti shpalos kërkesat e veta. Kjo analizë nuk është e lodhshme e as impenjuese për klientët, pasi ata gjejnë tek analistët persona që i njohin shumë mirë problematikat dhe mënyrat e zgjidhjes së tyre. 

Me përgatitjen e analizës, ajo ndahet me klientin, ashtu si edhe projekti i realizimit të sistemit.

Më pas vjen krijimi i arkivave me të dhënat e klientit, testimet, trajnimi dhe startup-i.

Sapo përgatitet një modul, ky i jepet klientit për testim në ambientin e provave pak nga pak sapo ato realizohen. Kjo metodë ndihmon shumë në krijimin e softuerëve, po ashtu e ndihmon klientin për familjarizimin gradual me modulet e ndryshme të ERP-it, duke bërë të mundur që ditën e startup-it ai të fillojë ta përdorë atë pa asnjë vështirësi.

Eksperiencat e disa prej klientëve tanë në implementimin e sistemeve ERP dhe HR BIS

Erzeni Shpk prej 1992 lider në tregun shqiptar në industrinë e përpunimit të produkteve dhe nënprodukteve të qumështit na tregon eksperiencën e vet në implementimin e sistemit ERP. Saimir Begaj CFO i kompanisë Erzeni na tregon përparësitë dhe përfitimet që arriti kompania nga implementimi i Elelco ERP:

“Me kompaninë “Elelco” dhe filialin e saj “BIS” në Shqipëri punojmë nga viti 2015, vit kur për shkak të rritjes së kompanisë vendosëm se ishte momenti të implementonim një softuer të integruar që përmbushte nevojat tona dhe që të na ndiqte në zhvillimin e madh që kishim dhe kemi. Sistemi ynë ERP i përshtatet 100% kërkesave tona në rritje, menaxhon të gjitha proceset si: hyrjen e lëndës së parë (qumështit); printimin automatik të autofaturave; gjurmueshmërinë; laboratorin e prodhimit; llogaritjen e kostove; magazinat; distribucionin me shitje derë më derë; burimet njerëzore; deri te dërgesat automatike të e-maile-ve drejt klientëve. Me implementimin e ERP shoh një imazh tjetër të kompanisë para klientëve dhe furnitorëve.

Gjej në çdo kohë çdo informacion që më duhet nga secila seli apo departament. Stafi im punon më lehtë, komunikimi i brendshëm është përmirësuar dhe mundësia e gabimeve është minimizuar në maksimum. 

MiTo by Caterina Firenze prej 15 vitesh lider në tregun e prodhimit të këpucëve në tregun shqiptar dhe ndërkombëtar, jo vetëm për llogari të markave të mirënjohura botërore, por edhe me brendin e vet “Caterina Firenze”. E pozicionuar në qytetin e Beratit është një nga punëdhënësit më të rëndësishëm në këtë qytet me një forcë punëtore mbi 500 punonjës. Themeluesi dhe administratori i kompanisë, Kriton Prendi na tregon eksperiencën e fabrikës së tij me Elelco ERP:

“Kur hapa fabrikën në Shqipëri kthehesha nga një eksperiencë shumëvjeçare në industrinë e prodhimit të këpucëve në Itali ku kisha përvetësuar përvojat më të mira të punës, çdo proces ishte i mirorganizuar nga një sistem ERP dhe njihja mirë të gjitha funksionalitet dhe përparësitë e tij. Kur u ktheva në Shqipëri dhe ndërtova gjithçka, nuk munda të gjeja një zgjidhje që i përshtatej kërkesave të fabrikës sonë, që nuk është e njëjtë me industritë e tjera. Të punosh në fushën e modës do të thotë të organizosh punët sipas sezoneve të modës, të krijosh mijëra kampionë dhe të prodhosh në fund vetëm disa prej tyre, do të thotë të kesh variante të ndryshme të të njëjtit model, ngjyra, numra europianë dhe amerikanë, materialet duhen porositur fiks sa duhen sepse çdo vit moda ndryshon, pra sfidat janë të shumëllojshme në industrinë tonë. Zgjodha “Elelco”-n pasi sa i njoha kuptova se ishte ajo çfarë më duhej, më pëlqyen idetë e shumta për zgjidhjen e problematikave të ndryshme që na ofruan. Me këtë sistem ne zgjodhëm të menaxhojmë të gjitha proceset kyçe, ku më specifiket për fushën tonë janë: porositë e klientit në bazë të specifikimeve të tyre, planifikimi i prodhimit në bazë të skadencave të klientit, përllogaritjen automatike të kërkesave që ka prodhimi për lëndë të para, urdhrat e furnitorit, hedhjen e ecurisë së punës me anë të barkodeve, menaxhimin e magazinës, printimin e të gjitha dokumenteve doganore dhe fatura në gjuhë të ndryshme dhe sipas kërkesave të klientit në çdo shtet, llogaritja e normës së punonjësve sipas punës së kryer, kontabilitet etj. Pas implementimit të programit ndryshimet mund të them se kanë qenë drastike që nga përmirësimi i organizimit dhe ndarja e proceseve të punës, shpejtësia operacionale, shmangia e hedhjes së informacioneve të shumëfishta, planifikim më i mirë dhe i zgjuar i blerjeve dhe optimizim i kostove.

”Kompania “Sirol” prej 2008 përfaqëson një nga kompanitë lider në Shqipëri në industrinë e veçantë të prodhimit të detergjenteve Made in Albania, duke ofruar një gamë të gjerë të produkteve të higjienës personale, higjienës së shtëpisë, produkteve profesionale HORECA. Loris Hitaj, administratori dhe themeluesi i “Sirol”-it na tregon eksperiencën me implementimin e ERP Elelco.

“Në periudhën kur njoha Giorgion dhe stafin e “Elelco”-s, ne përdornim dy sisteme informatike për menaxhimin e brendshëm të kompanisë dhe kërkonim një të tretë për shitësit në terren. Diskutuam për problematikat që ishim përballur në vite për sa i përket sistemit informatik. Pasi bëmë bashkë një analizë të biznesit tonë, na ofroi një program për gjithë menaxhimin tonë, pra vetëm një sistem me të cilin do të punonin gjithë operatorët e kompanisë, duke filluar nga prodhimi e deri te shitjet. Në fillim isha disi skeptik, sepse kisha provuar sisteme të tjera për të menaxhuar pjesën e prodhimit dhe nuk më kishin dhënë rezultat, pasi recepturat tona të prodhimit mund të variojnë nga shumë faktorë si temperatura e jashtme etj. Kompania “Elelco” ofron programe që ndërtohen posaçërisht për një biznes të caktuar, pra ashtu si do të thoshte edhe Giorgio come un costume fatto su misura, kostum me porosi sipas përmasave. Pra ajo që më beri të vendosja ishte dëshira dhe dëshpërimi për të provuar diçka ndryshe nga ç’kisha parë në treg, ndërsa ajo që më bën të qëndroj me ta është përmbushja e detyrave që “Elelco” mori përsipër në lidhje me kompaninë tonë, bashkëpunimi me një staf që nuk të lë kurrë në baltë (asistencë në çdo kohë) dhe mundësitë e pakufizuara që “Elelco” të jep për të zhvilluar biznesin. Është mirë të kesh një partner profesionist si “Elelco” që të ndjek hap pas hapi dhe problemet që dikur të dukeshin të pazgjidhshme bëhen ato më të lehtat.

PSZ Albania GMBH Shpk, pjesë e grupit të suksesshëm gjerman “PSZ Electronic GMBH” të lidhur ngushtë me një eksperience 10-vjeçare, histori suksesi dhe me një veprimtari ndërkombëtare në fushën elektronike. Themeluar më 2012, kompania është pjesë aktive e suksesit kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e prodhimit dhe montimit të kabllove, elementeve drejtuese, si dhe komponentëve elektronikë dhe elektromekanikë për sisteme të ngrohjes, sisteme inxhinierike mjekësore sipas kërkesave specifike të klientëve tanë në mbarë botën. Erind Berberi, menaxher finance, shef i departamentit të logjistikës dhe të burimeve njerëzore na tregon eksperiencën e implementimit të softuerit të menaxhimit të burimeve njerëzore HR BIS.

“Ajo që na bindi për të bashkëpunuar me kompaninë “Elelco” dhe “BIS” ishte aftësia e stafit të tyre për të kuptuar dëshirat tona, pozicionimi i mirë në treg nga ana financiare dhe perspektiva për të bashkëpunuar më vonë edhe për t’u zhvilluar më tej në sistemin ERP ose çdo nevojë tjetër që ne kemi, jo vetëm menaxhimin e burimeve njerëzore.

Kompania jonë, meqë operon në fushën e prodhimit, ka një numër të konsiderueshëm punonjësish dhe kështu lindi nevoja për një sistem të plotë për menaxhimin e tyre. Ne kemi implementuar softuerin HR BIS me të gjitha funksionalitetet që ka si: menaxhimin e hyrje-daljeve, menaxhimin e pushimeve vjetore, orëve shtesë duke marrë parasysh edhe punën në tri turne, përllogaritjen e pagave, statistikat e ndryshme menaxheriale të realizuara posaçërisht për ne edhe në gjuhën gjermane sipas kërkesave tona, gjithë raportet për arsye deklarimi, sistemin e arkivimit të dokumenteve të punonjësve etj. Përfitimet e arritura mund t’i përmbledh në tri fjalë: kontroll, saktësi, besueshmëri.

Adresa: Rruga “Babë Rexha” Tiranë-Albania

Cel: 355 (0) 67 20 69 218 | E-mail: [email protected] | Web: www.bis.elelco.com

© Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

MARKETINGU:
[email protected] / Cel: 0684022192
[email protected] / Cel: 0688019400

© Revista Psikologjia. Nuk lejohet riprodhimi i shkrimeve pa vendosur autorësinë e revistës "Psikologjia" dhe pa cituar burimin.

To Top